Бағдарлама инфектология саласындағы заманауи жетістіктерді көрсетеді және қазіргі уақытта маңызды инфекциялық аурулардың этиологиялық құрылымы мен патогенезі, эпидемиологиялық үдерістің ерекшеліктері мен клиникалық ағымы бойынша жаңа деректерді қамтиды. Жұқпалы аурулардың типтік ағымымен қатар атиптік түрлері бар. Білім алушыларда алынған білімдерді кең таралған жұқпалы аурулардың клиникалық диагностикасында практикалық қолдану, науқастарды ерте анықтауға баса назар аудара отырып, зерттеудің аспаптық және зертханалық әдістерін ұтымды пайдалану, ауру ағымының ауырлығына және асқынулардың болуына байланысты барабар терапияны тағайындау, ошақта алғашқы эпидемияға қарсы іс-шараларды жүргізу қабілеттерін дамытуды көздейді.

 - Вирусты гепатиттер (А, Е, В, С, D).                                                                                                                                                                                     - Жіті ішек жұқпалары (сальмонеллез, дизентерия, тағамдық токсикоинфекциялар, эшерихиоз).                                                                                   - АҚТҚ инфекциясы.                                                                                                                                                                                                                 - Жіті және созылмалы бруцеллез.                                                                                                                                                                                         - Тұмау және басқа да ЖРВИ.                                                                                                                                                                                                 - Аса қауіпті инфекциялар.                                                                                                                                                                                                     - Менингококк инфекциясы.

Анықтау. Этиология. Эпидемиология.  Патогенез. Инфекция көзі. Беріліс механизмі мен факторлары. Тәуекел топтары. Жіктелуі. Клиника. Инфекцияның клиникалық түрлері. Асқынулар. Нәтижелері. Диагностика. Биохимиялық, Иммунологиялық зерттеулер. ИФА, ПТР диагностикасы. Дифференциалды диагноз. Емдеу және алдын алу.


         Программа отражает современные достижения в области инфектологии и включает новые данные по этиологической структуре и патогенезу,  особенностях эпидемиологического процесса и клинического течения важнейших инфекционных болезней в настоящее время. Обращается внимание, что наряду с типичным течением инфекционных заболеваний  имеются атипичные формы. Предусматривает развитие у обучающихся способностей практического применения полученных знаний в клинической диагностике распространенных инфекционных болезней, рациональном использовании инструментальных и лабораторных методов исследования с акцентом на раннее выявление больных, назначении адекватной терапии в зависимости от тяжести течения заболевания и наличия осложнений, проведении первичных противоэпидемических мероприятий в очаге.

- Вирусные гепатиты (А, Е, В, С, D).                                                                                                                                                                                        - Острые кишечные инфекции (сальмонеллез, дизентерия, пищевые токсикоинфекции, эшерихиоз).                                                                          - ВИЧ инфекция.                                                                                                                                                                                                                      - Острый и хронический бруцеллез.                                                                                                                                                                                      - Грипп и другие ОРВИ.                                                                                                                                                                                                          - Особоопасные инфекции.                                                                                                                                                                                                 - Менингококковая инфекция.    

Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Источник инфекции. Механизм и факторы передачи. Группы риска. Классификация. Клиника. Клинические формы инфекции. Осложнения. Исходы. Диагностика. Биохимические,  Иммунологические исследования. ИФА, ПЦР диагностика. Дифференциальный диагноз. Лечение и профилактика.